ga naar de inhoud
Industrieel

Boskalis will alsnog af van Nederlandse Fairmount zeevarenden

18 januari 2018

Op 16 oktober 2017 werden de Nederlandse zeevarenden bij Fairmount door de Boskalis directie op de hoogte gebracht dat het scheepsmanagement van alle 5 de zeeslepers gefaseerd zal worden uitbesteed aan Anglo Eastern, waarbij de arbeidsplaatsen van de Nederlanders komen te vervallen.

Boskalis was reeds vorig jaar van plan om het scheepsmanagement van ochteronderneming

Fairmount over te doen naar Anglo Eastern.

Mede onder druk van acties is de uitbesteding toen niet doorgegaan. Met de OR is toen overeengekomen dat de ondernemingsraad per kwartaal informatie over de operationele en de fi nanciële gang van zaken zou ontvangen, waarna eind 2017 een evaluatie zou plaatsvinden en een besluit zou worden genomen over de toekomst.

Bestaansrecht 

Boskalis heeft op grond van deze evaluatie de conclusie getrokken dat zij haar Fairmount bedrijfsvoering moet aanpassen gegeven de marktomstandigheden, wil Fairmount nog bestaansrecht hebben. Zij ziet hiertoe geen andere mogelijkheid dan het nu gekozen model. Op 22 november heeft Nautilus een gesprek gehad met de directie van Boskalis/ Fairmount. Tijdens dit gesprek is met name ingegaan op het nut en de noodzaak van de reorganisatie.

Werkzaamheden verdwijnen niet 

Nautilus bestuurder Marcel van Dam: 'Volgens Boskalis wordt op dit ogenblik verlies gemaakt bij Fairmount. De verwachting voor dit jaar is zo'n 2 miljoen euro's. Ook voor komende Jaren worden nog moeilijke marktomstandigheden verwacht.

Wij hadden ook niet verwacht dat men ons een rooskleurig verhaal zou presenteren.

Harde afspraken over herplaatsing

'Omdat het werk niet verdwijnt, zal het volgens ons niet eenvoudig zijn voor Boskalis om via het UWV een ontslagvergunning te krijgen voor de betrokken zeevarenden. Boskalis heeft benadrukt zich te zullen inspannen om werknemers te herplaatsen. Met deuitkomsten van het overleg zijn we terug gegaan naar de leden. Leden zijn bereid zich constructief op te stellen, maar belangrijk uitgangspunt voor onze leden is dat niemand edwongen wordt ontslagen. Volgens ons moet het mogelijk zijn alle werknemers binnen het moederbedrijf Boskalis te herplaatsen. Mocht Boskalis niet bereid zijn harde afspraken te maken over de werkgelegenheid, dan zullen we in overleg met onze leden alle middelen, waaronder ook acties, uit de kast halen om een dreigend ontslag af te entelen.'

Tegelijkertijd is het altijd lastig om daadwerkelijkvast te stellen of de cijfers al dan niet een juist beeld geven. Het blijven immers cijfers verstrekt door de werkgever. Feit blijft dat de werkzaamheden niet verdwijnen. Anders gezegd: het werk blijft. Er wordt alleen een ander verdienmodel gekozen, via Anglo Eastern. Marcel van Dam

 


Word vandaag nog lid van Nautilus